Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla de recerca

Pla de recerca (RD 99/2011)

 

   Aquest pla de recerca per ser aprovat haurà de ser defensat, en exposició pública, davant d’un tribunal nomenat per a aquest fi per la Comissió Acadèmica del programa ARV (CAPD).

   Matrícula

   El doctorand sol·licita la matrícula del pla de recerca mitjançant l’imprès de matrícula i dos originals del document de compromís entre el doctorand i el director de la tesi degudament emplenats i signats de forma original per ell i el/s director/s de tesi. La matrícula de pla de recerca no té cap cost i es pot fer en qualsevol moment de l'any, però és imprescindible matricular també la tutoria.

   Trobareu els impresos al web de l'Escola de Doctorat.

   Terminis i documentació per iniciar tràmit de defensa


   Hi ha tres convocatòries de presentació de pla de recerca: la de gener, la de juny i la de setembre.

   • Cal presentar el pla de recerca abans del 15 de gener perquè el pla de recerca sigui defensat abans del 27 de febrer
   • Cal presentar el pla de recerca abans del abans del 15 de juny perquè el pla de recerca pugui ser defensat abans del 30 de juliol.
   • Cal presentar el pla de recerca abans del abans del 5 de setembre perquè el pla de recerca pugui ser defensat abans del 30 de setembre.

   Quan el doctorand ha finalitzat el seu pla de recerca i el vol defensar públicament, cal que presenti a la CAPD:

    

   a)    una memòria (4 còpies en paper i versió electrònica) del pla de recerca que inclogui, almenys, la següent informació:

     • Dades d’identificació del doctorand i del director (o directors) de tesi.
     • Títol de la tesi.
     • Objectius del pla de recerca.
     • Contribucions esperades.
     • Estat de l’art del tema.
     • Pla de treball amb una estimació de calendari.
     • Bibliografia.
     • Publicacions realitzades en el camp, si n’hi hagués.
     • Relació de mitjans (disponibles o no) que es considerin necessaris i lloc on està previst desenvolupar el treball.

   b)    quan existeixi un codirector de la tesi aliè al programa, juntament amb aquesta informació, el doctorand inclourà un CV o una descripció dels antecedents d’aquest codirector i una justificació raonada del perquè de la seva codirecció.

    

   La memòria no ha d’excedir de 25 pàgines incloent referències (sense comptar, si s’escau, els antecedents del codirector de la tesi) i la portada ha de seguir aquest model.

    El document  pot ser presentat a la Comissió Acadèmica del programa ARV (CAPD)  

      

     El tribunal encarregat d’avaluar el pla de recerca serà nomenat per la CAPD, a proposta del coordinador del doctorat i escoltat el director de la tesi. El pla de recerca serà avaluat per un tribunal de mínim tres membres que siguin doctors. Fixada la composició del tribunal, el seu president serà l’encarregat de fixar data i fer la seva convocatòria.

      

     El doctorand disposarà de mitja hora per fer l’exposició oral del pla, i el tribunal podrà, a continuació, realitzar les preguntes que consideri oportunes.

      

     La valoració del pla de recerca es basarà en la memòria escrita, la presentació oral i la defensa oral de les qüestions que plantegi el tribunal. Es valoraran especialment els següents aspectes:

      

       • Adequació del pla de recerca al programa ARV
       • Interès cientificotècnic i originalitat del tema
       • L’objectiu, pla de treball i recopilació i anàlisi d’antecedents en el tema
       • Viabilitat

      

     El tribunal fixarà la nota que constarà a l’acta de pla de recerca, que serà la de satisfactori o no satisfactori.

      

     El doctorand ha de presentar el pla de recerca el primer any i es pot millorar al llarg dels estudis. L’avaluació positiva del pla de recerca és indispensable per continuar al programa de doctorat. Si l’avaluació no és satisfactòria el primer any, l’estudiant disposa d’un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que és avaluat per la CAPD.  Dues avaluacions insatisfactòries consecutives del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

      

     Per a més informació consulteu, la normativa del programa i la de la UPC.