Vés al contingut (premeu Retorn)

Lectura de Tesi

 

Important:

 • La incorporació d'un nou codirector de tesi ha de realitzar-se com a mínim 1 any abans del dipòsit de la tesi per al tràmit de la seva defensa.
 • Els coautors de publicacions derivades de la tesi poden formar part del tribunal només si es sol·licita i justifica a la Comissió Acadèmica del programa ARV i a l'Escola de Doctorat de la UPC i ambdues ho aproven.

 

 

Avaluació externa

 

Un cop finalitzada la tesi, el doctorand haurà d’informar al coordinador del doctorat de la seva intenció de procedir al tràmit de dipòsit per a la qual cosa ha d'aportar:


 • autorització del director/s de tesi (veieu impresos de l'Escola de Doctorat), en paper, degudament signat.
 • memòria de la tesi doctoral (2 còpies en paper i versió electrònica).
 • resum de la tesi en anglès i castellà o català (veieu impresos de l'Escola de Doctorat), en format electrònic tipus word o pdf.
 • El document d'activitats del doctorand o doctoranda (DAD), signat pel tutor/a i el(s) director(s) en català o castellà, necessàriament en el cas de Menció Internacional, en anglès (veieu impresos de l'Escola de Doctorat).
 • proposta de revisors (model PR), en word, incloent enllaços al cv o cvs en pdf dels revisors
 • proposta de tribunal de lectura de tesi, model T, en word, realitzada pel director de tesi(veieu impresos de l'Escola de Doctorat) incloent enllaços al cv o cv en pdf del doctors externs a la UPC.
 • informe de qualitat de la tesis electrònic en word o pdf, (model ADU-ARV), realitzat pel director de tesi on es descrigui expressament:
   • Originalitat del treball
   • Objectius aconseguits amb la tesi en relació amb els proposats inicialment en la proposta de tesi
   • Metodologia emprada
   • Resultats (publicacions, comunicacions, patents, llibres o capítols de llibres a què ha donat lloc el treball de la tesi)
   • Indicació de si el treball de tesi s’ha realitzat en el marc d’algun projecte o contracte d’investigació amb finançament específic
   • Anàlisi de l’impacte dels resultats de la tesi i de les metodologies desenvolupades a l’entorn socioeconòmic

 


La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) realitzarà una avaluació prèvia i, si aquesta és satisfactòria, es nomenaran dos doctors externs a la UPC i experts en el tema de la tesi perquè la revisin i facin les observacions i els suggeriments que creguin convenients.

Si l’avaluació prèvia no és satisfactòria es retornen les còpies de la memòria de tesi al doctorand amb les observacions que siguin pertinents.

Conjuntament amb el nomenament dels avaluadors externs la CAPD farà una proposta de tribunal, escoltat el director de la tesi, que el coordinador del programa presentarà oportunament a la UPC en el tràmit de dipòsit de la tesi.

Els avaluadors externs disposen d’un mes per realitzar el seu informe sobre la tesi. A més dels comentaris que es considerin oportuns l’informe ha de dir explícitament si la tesi supera el nivell mínim admissible per procedir a la seva defensa. Els comentaris rebuts es comunicaran al doctorand i al director de la tesi perquè els tinguin en compte en l’elaboració de la versió final, conjuntament amb les recomanacions que la CAPD consideri oportunes.

 

Acceptació a tràmit de lectura

 

Després de la revisió externa, per passar al tràmit de lectura el doctorand haurà de fer arribar a la CAPD:


 • Un escrit descrivint els canvis realitzats seguint les recomanacions dels revisors externs amb l’aprovat del director/s de la tesi
 • Una còpia en format electrònic de la memòria revisada de la tesi

El coordinador de doctorat posarà aquesta documentació a disposició de la CAPD juntament amb els informes dels revisors. A la vista d’aquesta informació la CAPD autoritzarà la continuació del tràmit de lectura de tesi, o sol·licitarà al doctorand que realitzi modificacions addicionals si així es considera oportú.

 

Formalització tràmit de lectura i dipòsit de la tesi

 

Superada l’avaluació externa i amb l’aprovació de la CAPD, el doctorand iniciarà el tràmit de dipòsit i lectura de la tesi. Per realitzar aquest tràmit el doctorand haurà de presentar a la CAPD la següent documentació:


 

 • Sol·licitud de matrícula de dipòsit de tesi (imprès M) (veieu impresos de l'Escola de Doctorat)
 • Un exemplar electrònic de la tesi segons les normes del programa (descarregar-se model de portada en pdf). (Finalitzat el dipòsit, el doctorand portarà 5 ó 7  exemplars en paper encolats segons la normativa del programa per als membres del tribunal, segons el nombre de membres del mateix, i una per a la biblioteca de l'IOC).
 • Un resum de la tesi en anglès i un resum en català o castellà, en paper (amb un màxim de 4000 caràcters) elaborat i signat pel doctorand, model Resum tesi (veieu impresos de l'Escola de Doctorat)
 • Còpia actualitzada del DNI o passaport vigent
 • Declaració de l'autor per a la incorporació de la tesi al TDX (model Declaració TDX). (veieu impresos de l'Escola de Doctorat) Més informació sobre les llicències
 • Sol·licitud d'embargament temporal de la tesi, si s'opta a ella (veieu impresos de l'Escola de Doctorat).
 • Llistat i còpia electrònica de les publicacions, comunicacions, patents, llibres o capítols de llibres derivats de la tesi que figuren a l'apartat publicacions del model ADU-ARV. Si no estan publicades encara, cal que indiqui en quin estat es troben.
 • Adreça de correu electrònic personal per mantenir el contacte, que figurarà a la llista de distribució dels doctors titulats en el programa.
 • Sol·licitud de menció de doctor internacional, si s’opta a ella, i documentació afí requerida (veure normativa de l'Escola de Doctorat).

 

A l’expedient del doctorand ha de constar la fotocòpia validada del títol universitari oficial i, si s'escau, del màster oficial, amb la corresponent legalització per via diplomàtica o homologació del ministeri corresponent, en cas contrari, també s’haurà d’aportar en el moment de fer el dipòsit.

 

Els impresos que no estan enllaçats directament en aquesta pàgina es poden trobar al web de l'Escola de Doctorat

 

 

La CAPD pot sol·licitar la informació addicional que consideri necessària.


Amb aquesta informació es fa la gestió de la matrícula de la tesi i aquesta passa al període de “dipòsit públic” de 10 dies lectius, durant els quals pot ser examinada per qualsevol doctor que pugui fer arribar comentaris per escrit a la UPC.


Terminis de temps en els tràmits previs a la lectura de la tesi doctoral.

Els terminis habituals del procés de dipòsit i lectura des que el doctorand inicia el procés de lectura amb la aprovació del director de tesi són:

 

La CD realitza una avaluació previa i si és favorable nomena dos revisors externs per a la tesi i realitza una proposta de tribunal

Fins a 3 setmanes

S’envien les tesis a revisió (per missatger)

1 o 2 dies

Els revisors envien el seu informe (se’ls dóna un mes de termini per fer el seu informe)

Fins a un mes

Rebuts els informes, si són favorables la CAPD autoritza el dipòsit i es procedeix a sol·licitar als membres del tribunal proposats la seva acceptació. El doctorand ha d’entregar la documentació pertinent per al dipòsit de la tesi. Es prepara la documentació administrativa necessària per al dipòsit.

Fins a 2 setmanes

Dipòsit públic de la tesi a l’Oficina de Doctorat

10 dies lectius

Si hi ha observacions durant el dipòsit públic llavors hi ha un termini per a les al·legacions pertinents.

10 dies

Si no hi ha observacions durant el dipòsit públic la UPC autoritza la defensa i designa oficialment el tribunal

Fins a 10 dies

El coordinador comunica la designació als membres del tribunal i els envia les còpies de la tesi

Fins a 5 dies

El president del tribunal assenyala la data de lectura i convoca el tribunal

variable segons les disponibilitats dels membres del tribunal, el doctorand i el director de tesi

Avis públic de lectura de la tesi

mínim 10 dies lectius d’antelació

 

Noti’s que si s’esgoten els terminis de cada fase amb facilitat es pot arribar a un període de fins a 15 setmanes des que el doctorand manifesta la seva intenció de lectura de tesi fins que aquesta no es porta a terme.

Hi ha períodes de l’any que no es consideren lectius als fins dels terminis de dipòsit, o de terminis per al lliurament d’informes (agost, vacances de Setmana Santa i Nadal).

Per a més informació, consulteu la normativa de la UPC.

ATENCIÓ: a efectes de la lectura de tesi, el curs finalitza el dia 30 de setembre. Els doctorands que dipositin la seva tesi transcorreguda aquesta data hauran d'abonar l'import corresponent a la matrícula de tutoria anual.