Vés al contingut (premeu Retorn)

Ferrer Llop, Josep

Localització ETSEIB, Edifici H
Planta 11, Porta
Adreça postal Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Spain
Telèfon +34 93 401 65 51
E-mail josep.ferrer@upc.edu

catala.gif
Nascut a Barcelona (1949). Enginyer Industrial (1971 i Doctor en Enginyeria Industrial per la UPC (1975). Catedràtic d'Universitat en Matemàtica Aplicada (1986), del departament de Matemàtica Aplicada I de la UPC. Després d'uns primers anys investigant en Espais Vectorials Topològics, a la dècada dels 80 es dedica a l'estudi de Singularitats de Varietats Analítiques i Diferencials, i en particular a les seves Deformacions Semiuniversals, amb especial atenció a la Teoria de Catàstrofes de R. Thom i les seves aplicacions. A partir dels anys 90, aquesta experiència s'aplica a la Teoria de Sistemes Lineals, prenent com a referència els treballs de V. Arnold per a endomorfismes. Aquesta aproximació geomètrica a l'estudi de parelles de matrius, subespais invariants, etc., ha generat nombrosos articles en revistes internacionals d'alt nivell, conferències convidades, tesis doctorals, etc. En paralel·l, des de 1971 ha desenvolupat una intensa labor docent, impartint i coordinant diverses assignatures de l'àmbit de les matemàtiques (Algebra Linial, Càlcul Infinitesimal, Geometria, Sistemes Linials,…) principalment a l'ETS d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Ha col·laborat i dirigit diverses experiències d'innovació pedagògica i de renovació del material docent. Cal destacar la seva preocupació per vincular les assignatures matemàtiques amb llurs aplicacions a les diferents disciplines de l'enginyeria industrial, mitjançant il·lustracions dels diversos conceptes i teoremes, així com exercicis i problemes tècnics avançats però al mateix temps assequibles des de les tècniques matemàtiques dels primers cursos. Aquesta activitat acadèmica ha estat sempre complementada amb tasques de gestió i amb una gran preocupació social. Així, destaca la seva intensa activitat sindical durant més de 20 anys, en pro de millors condicions laborals per al professorat universitari, sempre en el marc de millorar la qualitat de la Universitat pública. Posteriorment, al període 2000/02 va ser Director de Departament i entre el 2002/2006, Rector de la UPC.


english.gif
Born in Barcelona (1949). Industrial Engineer (1971) and PhD in Industrial Engineering (1975). Professor in Applied Maths (1986), in the Department of Applied Mathematics I of the UPC (Polytechnical University of Catalonia). After some years working in Topological Vector Spaces, in the 80’ he tackled the study of Singularities of Analytic and Differentiable Varieties, and in particular their Semiuniversal Deformations, making special attention to the Catastrophes Theory of R. Thom and its applications. In the next decade this experience was applied to Linear Systems Theory, following the works of V. Arnold for endomorphisms. This geometrical approach to the study of pairs of matrices, invariant subspaces, etc., has generated many papers in international publications of great level, invited conferences, PhD. etc. At the same time, since 1971 he has developed an intensive labour of teaching and coordination of several subjects in mathematical area (Linear Algebra, Infinitesimal Calculus, Geometry, Linear Systems,...) mainly in the Technical School of Industrial Engineering of Barcelona. He has driven several experiences in pedagogical innovation and in new teaching material. It is specially remarkable his interest to rely the mathematical subjects with their applications in engineering, by means of practical use of the concepts and theorems, as well as advanced exercises and problems being available to under-graduate students. This academical activity has always been complemented with gerent labours and with social commitment. In particular, for more than 20 years he has been an active union leader, looking for better labour conditions for the university teachers, as well as for the improvement of the public University. Afterwards, he was Director of Department (2000/2002) and Dean of the UPC (2002/2006).