Comparteix:

Rosell Gratacòs, Jan

Localització ETSEIB, Edifici H
Planta 11, Porta, 36
Adreça postal Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
Spain
Telèfon +34 93 401 71 62
E-mail jan.rosell@upc.edu
Jan Rosell és Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des de 1989 i Dr. Enginyer de Telecomunicació per la mateixa Universitat (programa de Doctorat Automatització Avançada i Robòtica) des de 1998. Treballa a l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC-UPC) des de 1992, on desenvolupa activitats de recerca en robòtica. És membre del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII-UPC), com a Professor Associat des de 1996 i com a Professor Titular des de 2001. Les seves àrees d’interès inclouen la planificació de tasques i de moviments, els manipuladors mòbils i la robòtica col·laborativa. 

Jan Rosell es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) desde 1989 y Dr. Ingeniero de Telecomunicación por la misma Universidad (programa de Doctorado Automatización Avanzada y Robótica) desde 1998. Trabaja en el Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales (IOC-UPC) desde 1992, donde desarrolla actividades de investigación en robótica. Es miembro del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial (ESAII-UPC), como Profesor Asociado desde 1996 y como Profesor Titular desde 2001. Sus áreas de interés incluyen la planificación de tareas y de movimientos, los manipuladores móviles y la robótica colaborativa.Jan Rosell received the BS degree in Telecomunication Engineering and the PhD degree in Advanced Automation and Robotics from the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spain, in 1989 and 1998, respectively. He joined the Institute of Industrial and Control Engineering (IOC) in 1992 where he has developed research activities in robotics. He has been involved in teaching activities in Automatic Control and Robotics as Assistant Professor since 1996 and as Associate Professor since 2001. His current technical areas include task and motion planning, mobile manipulation, and robot co-workers.